Německý jazyk
Anglický jazyk
Český jazyk
, svátek má
Lidé ve škole ↓
Zaměstnanci
Studenti
Studentská rada
Školská rada
Fotografie z hvězdárny, při její obnově velmi pomohla Studentská rada GVH...
Na začátku obnovy hvězdárny - 6. 12. 2005.
Na začátku obnovy hvězdárny - 6. 12. 2005.
Při oslavách 110. výročí GVH Louny - 17. 06. 2006.
Při oslavách 110. výročí GVH Louny - 17. 06. 2006.
Studentská rada GVH Louny - školní rok 2017/2018
Třída Příjmení Jméno   Příjmení Jméno
1. A8 Vitmayerová Alexandra   Parma Václav
2. A8 Hertl Johanna   El Frem Youssef
3. A8 Kerner Josef   Kučerová Natálie
4. A8 Stará Linda   Csonková Karolína
5. A8 Starý Sam   Kudrnová Daniela Anna
6. A8 Moravcová Karolína   Mundok Pavel
7. A8 Schützová Elizabeth   Petrlíková Kateřina
8. A8 Janeček Miroslav   Kernerová Soňa
1. A4 Šedivý Matěj   Jelínková Petra
2. A4 Holubcová Johana   Chaloupka Filip
3. A4 Kotora Václav   Dúha Jakub
4. A4 Štruplová Michaela   Paterová Valerie

Vedení Studentské rady GVH Louny

ve školním roce 2017/2018

Předsedkyně: Kateřina Petrlíková - 7. A8
Místopředseda: Václav Kotora - 3. A4
Studentské radě je poskytnut prostor ke zveřejňování informací na nástěnce vedle suplování.

STUDENTSKÁ RADA GVH LOUNY

dodatek k platnému Školnímu řádu GVH Louny

Na Gymnáziu Václava Hlavatého v Lounech je založena – v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., §21, odstavec d) – STUDENTSKÁ RADA GVH (dále jen StuRad GVH). StuRad GVH úzce spolupracuje s vedením školy, je poradním orgánem ředitele školy. Žáci a studenti GVH se mohou prostřednictvím StuRad GVH vyjadřovat ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. Předpokladem dobré komunikace mezi StuRad GVH a ředitelem školy (vedením školy) je zájem všech studentů, které zastupuje StuRad GVH, na rozvoji a zkvalitňování školy.

 • StuRad GVH je samosprávným orgánem žáků Gymnázia Václava Hlavatého v Lounech.
 • Všichni žáci Gymnázia Václava Hlavatého v Lounech mají aktivní i pasivní volební právo. Znamená to, že do StuRad GVH mohou volit i mohou být zvoleni (zákon č. 561/2004 Sb., §21, odstavec d). Mohou pracovat ve StuRad GVH a prostřednictvím StuRad GVH se mohou obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními StuRad GVH zabývat.
 • Do StuRad GVH si studenti sami zvolí dva zástupce z každé třídy, StuRad GVH má tedy 24 členů.
 • S organizací volby třídních zástupců do StuRad GVH mohou pomoci třídní učitelé.
 • Na úvodní schůzi zvolí StuRad GVH předsedu, místopředsedu a zapisovatele, a to na pololetí školního roku.
 • StuRad GVH se schází pravidelně jednou za 14 dní, v případě potřeby je možno vyhlásit schůzi mimořádnou (na návrh členů StuRad GVH vyhlásí předseda).
 • Dojde-li při hlasování StuRad GVH k rovnosti hlasů, rozhodne předseda StuRad GVH. O hlasování je veden záznam, z kterého je patrné, kdo z členů StuRad GVH jak hlasoval.
 • Svoji činnost bude StuRad GVH dokumentovat písemně, zváží možnost elektronické podoby – vytvoření webu StuRad GVH, který by byl umístěn na http://www.glouny.cz/.
 • Pokud StuRad GVH dojde k usnesení, je toto předneseno řediteli GVH do tří pracovních dnů po zasedání StuRad GVH prostřednictvím předsedy nebo místopředsedy. Ředitel GVH může návrh podaný v usnesení potvrdit, zamítnout nebo si vyžádat vysvětlení a musí tak učinit nejpozději do týdne od podání. Toto rozhodnutí provede písemně na usnesení a stvrdí svým podpisem.
 • Pokud je usnesení StuRad GVH potvrzeno ředitelem, má platnost Pokynu ředitele GVH a je pro všechny studenty i zaměstnance GVH závazné.
 • Usnesení StuRad GVH je vyhotoveno ve dvou výtiscích. Jedno si ponechá StuRad GVH a jedno je neprodleně předáno řediteli.
 • StuRad GVH má právo požádat ředitele o vysvětlení jeho rozhodnutí na schůzi StuRad GVH, ten je povinen toto učinit.
 • StuRad GVH má právo vyjadřovat se ke všem problémům dotýkajícím se GVH, jeho žáků, zaměstnanců a provozu a jednat o nich, a to v mezích daných platnými právními předpisy České republiky.
 • Členové StuRad GVH se ve své činnosti řídí platným Školním řádem GVH.
 • Členové StuRad GVH nesmí být jakoukoli formou postihováni za vyjadřování názorů svých či StuRad GVH jako celku.
 • StuRad GVH je nerozpustitelná.
© 2008 MIRI → poslední aktualizace