Německý jazyk
Anglický jazyk
Český jazyk
, svátek má
Pro rodiče ↓
Informace
ředitele
výchovného poradce
metodika prevence
Bakaláři
Spolek rodičů
Dokumenty
Užitečné odkazy ↓
PPP Louny
MŠMT ↓
Odkaz na server MŠMT
nové maturity ↓
Odkaz na server CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání)
RVP G ↓
Odkaz na Rámcový vzdělávací program pro gymnázia - server VÚP Praha
metodický portál ↓
Metodický portál vzdělávání
Bakaláři ↓
Odkaz na server systému Bakaláři
Dokumenty

Školní řád GVH Louny

školní rok 2017/2018

Dokument byl schválený Pedagogickou radou i Školskou radou GVH Louny a je platným dokumentem pro školní rok 2017/2018. Školní řád GVH Louny (velikost souboru 575 kB).

Učebnice

pro školní rok 2017/2018

Informujte se v aktualizovaném seznamu učebnic platných pro školní rok 2017/2018.

Inspekční zprávy

za období 1998 - 2016
 • Inspekce 7. květen a 20. – 21. květen 2013 - celou inspekční zprávu najdete zde (formát *.pdf)

  Závěr inspekční zprávy
  Ředitel školy zabezpečil řádný průběh společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období školního roku 2012/2013.
  Společná část maturitní zkoušky v jarním zkušebním období školního roku 2012/2013 proběhla na požadované úrovni.

 • Inspekce 6. 11. - 11. 11. 2008 - celou inspekční zprávu najdete zde (formát *.pdf, velikost souboru 168 kB)

  Celkové hodnocení školy
  Škola poskytuje vzdělávání v souladu se zápisem do rejstříku škol a školských zařízení. Vytváří rovné podmínky při přijímání i v průběhu vzdělávání. Žákům i zákonným zástupcům poskytuje informace a poradenskou službu.
  Poskytnuté finanční prostředky účelně využívá pro zlepšení podmínek vzdělávání žáků.
  Vytváří bezpečné prostředí pro vzdělávání žáků.
  Využíváním efektivních vyučovacích metod a forem práce a nabídkou mimoškolních aktivit přispívá k rozvoji osobnosti žáka.
  Reailizovaný ŠVP a obsah vzdělávání jsou v souladu se zásadami a cíli školského zákona a RVP ZV. Nedostatky ve zpracovaném ŠVP bezprostředně neohrožují jeho úspěšnou realizaci.
  Škola pokračuje v pozitivním vývoji, který byl konstatován již při minulé inspekci v lednu 2007.

 • Inspekce 29. 1. - 30. 1. 2007 - celou inspekční zprávu najdete zde (formát *.pdf, velikost souboru 147 kB)

  Závěry inspekční zprávy
  Škola má zažádáno o změnu v rejstříku škol a školských zařízení, která se týká změny v osobě statutárního orgánu (ředitele školy). Mezi ostatními údaji zapisovanými v rejstříku škol a školských zařízení a skutečností nebyly zjištěny žádné nedostatky. Souhlasí názvy, sídla, identifikační čísla a právní formy zřizovatele i právnické osoby (školy). Kontrolovaná dokumentace je bez závad, pečlivě vedena.
  V oblasti materiálního vybavení (počet počítačů a prezentační techniky) a vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT škola splňuje požadovaný standard. Příkladné je využití prostředků ICT při výuce prakticky všech předmětů, vynikající jsou webové stránky školy a předmětových komisí.

 • Inspekce 12. 5. - 15. 5. 2003 - celou inspekční zprávu najdete zde (formát *.pdf, velikost souboru 262 kB)

  Závěry inspekční zprávy
  Personální podmínky jsou v Gymnáziu Václava Hlavatého Louny pro výuku cyklů (osmiletého a čtyřletého) všeobecného kmenového oboru 79-41-K/401 (respektive 79-41-K/801) jsou vynikající.
  Vybavení školy učebními pomůckami je velmi dobré. Kapacitně vyhovuje opravená budova současnému počtu tříd a žáků. Materiální podmínky pro výuku jsou celkově velmi dobré. Rozplánování výuky (rozvrh hodin) je v souladu se schválenými učebními dokumenty pro tyto obory a ve sledovaných předmětech nedochází k závažným časovým ani obsahovým nedostatkům. Velmi dobrá je nabídka volitelných a nepovinných předmětů i mimoškolní činnosti.
  Orientační inspekce provedla sondu do výuky nižších ročníků osmiletého cyklu a zjistila velmi dobrou úroveň výuky ve stěžejních předmětech (český jazyk, dějepis, anglický a německý jazyk, matematika a fyzika), ve výtvarné výchově a výpočetní technice je zajištění a průběh výuky vynikající.

 • Inspekce 11. 5. - 12. 5. 1999 - celou inspekční zprávu najdete zde (formát *.pdf, velikost souboru 140 kB)

  Závěry inspekční zprávy
  Škola ve své činnosti vychází z jasné koncepce, která je realizována ve zvolených vzdělávacích cyklech studia vysoce kvalifikovaným pedagogickým sborem. Pro organizaci, kontrolu a řízení školy jsou stanovena jasná pravidla, jejichž účinnost je v chodu školy zřejmá. Škola se významně podílí na společenském, sportovním a kulturním životě města. Celkově lze školu ve sledované oblasti "Řízení školy" hodnotit jako vzorně fungující.

Výroční zprávy o činnosti GVH Louny

za období posledních dvou školních roků

Do výroční zprávy GVH Louny jsou začleněné všechny důležité informace, které odráží velice rozsáhlou práci žáků, učitelů i zaměstnanců školy. Zpráva obsahuje celou řadu zajímavých statistik, názorů žáků i učitelů, grafů i obrázků - to proto, aby nebyla pouze strohým výčtem událostí, ale aby přesněji popisovala dění na škole v průběhu školního roku. Zpráva také obsahuje mnoho prvků, které patří do tzv. autoevaluace, tedy vnitřního hodnocení školy. Výroční zprávu musí projednat a schválit Pedagogická rada i Školská rada GVH Louny, zpráva je zasílána zřizovateli školy.

© 2008 MIRI → poslední aktualizace